بازدید:
تاريخ : 1396/10/09

طبقه بندي نهايي عوامل بهدستآمده، دربرگيرندهي نتايج رزرو هتل مفيد و اثربخشي است. گردشگري كه ميخواهد هزينهي اقامت در هتلي را پرداخت كند، دو مورد اساسي رزرو هتل را در انديشه دارد، نخست رزرو هتل اينكه موقعيتي براي تفريح، گردش و آرامـش داشـته باشد و دوم، در هنگام اقامت، از امكانات و خدمات رزرو هتل داخل هتل بهگونهي مطلوبي بهرهمند شود. به بيـان ديگـر، گردشـگر علاقهمند است كه در تمام دورهي سفر، چه در زمان گردش و چه رزرو هتل در زمان اقامت در هتل و استراحت، وضعيت مناسبي از لحاظ امكانات داخلي و همچنين، محيط پيراموني داشته باشد و ديدگاه خود را دربارهي هتـل، بـر مبنـاي ايـن دو عامـل كليدي بههمراه هزينههاي مترتب بر اقامت، ارائه ميكند. اين موضوع بيان ميدارد رزرو هتل كه مديران هتلها بهتنهايي نميتوانند زمينهي رضايت گردشگران را فراهم كنند؛ چرا كه گردشگر، به مواردي خارج از هتل نيز توجه دارد. مواردي كه از سـوي گردشگران مهم ارزيابي شدهاند، راهنماي مناسبي براي مديران هتلها بوده رزرو هتل و ميتوانند اين موارد را بهصورت رزرو هتل دورهاي يـا پيدرپي مورد ارزيابي قرار دهند. براي نمونه، وجود پاركينگ خودرو از ديد گردشگران مهم است؛ يعني مـديران هتـلهـا بايد نسبت به ساخت يا گسترش پاركينگ خودرو اقدام كنند. گرچه ايـن موضـوع پيـام ديگـري نيـز در پـي دارد. امنيـت پيرامون هتل بايد رزرو هتل به اندازهاي باشد تا گردشگر بتواند بدون نگراني، خودرو خود را در اطراف هتل پارك كند.

بازدید:
تاريخ : 1396/10/09

انتخاب محلِّ اقامت در هر شهر و كشوري، از اولويتهاي اصلي گردشگران بهشـمار مـيآيـد. انتخاب هتل بهعنوان يكي از مكانهاي اقامتي خوشايند و پرطرفدار، تصميمگيري مهمي اسـت كه نيازمند ارزيابي دقيق بوده و شناسايي معيارهاي آن، ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران هتلها و مسئولان صنعت رزرو هتل گردشگري و هتلداري، براي ارائهي خـدمات اثـربخشتـر و كسـب رضايت گردشگران و همچنين، رهنمودي راهگشا براي ارزيابي دقيقتر و رزرو هتل مطلوبتر متقاضـيان هتل باشد. علاوهبراين، با تدوين و ارائهي مجموعههاي فازي معيارهاي انتخاب هتل، ميتـوان نسبت به طرّاحي سيستم رزرو هتل تصميمگيري فازيِ ارزيابي و انتخاب هتـلهـا اقـدام كـرد و مبنـايي مناسب براي مقايسهي هتلها، متناسب با سلايق هر گردشگر فراهم آورد. هدف پژوهش رزرو هتل پيشِ رو، شناسايي معيارهاي انتخاب هتل از سوي گردشگران متقاضي اقامت در هتلهـاي تهـران و همچنين ارائهي رزرو هتل مجموعه هاي فازي براي رزرو هتل معيارهاي شناسايي شـده اسـت. در ايـن پـژوهش، نخست، نظرات گردشگران مقيم هتلهاي تهران، در مورد معيارهاي انتخاب هتل گردآوري شده است، سپس با آزمونهاي آماري، معيارهاي با اهميت از ديد گردشگران، شناسايي رزرو هتل و استخراج شدهاند. در ادامه با انجام آزمون تحليل عاملي اكتشافي بر روي معيارهاي گفتـهشـده، عوامـل زيربنايي انتخاب هتل شناسايي شدهاند. عوامل شناساييشده، دوباره با آزمون آماري و با توجه به ادبيات پـژوهش، در سـه دسـتهي "هزينـه"، "آرامـش، تفـريح و گـردش" و درنهايـت، "امكانات، خدمات و امنيت" دستهبندي و براي هر دسته نيز، مجموعهها و توابع عضويت فازي مربوطه ارائه شده است. درمجموع، عواملي همچون هزينههاي اقامت در هتل، امنيت، امكانـات رفاهي، نزديكي به اماكن تجاري و تفريحي و پاركينگ، بهعنوان عوامل اصلي انتخاب هتلها مد نظر قرار گرفتـهانـد. از مجموعـههـاي فـازي اسـتخراجشـده، مـيتـوان رزرو هتل در بهبـود كيفـي و سرمايهگذاري بر معيارهاي انتخاب هتلها و همچنين طرّاحي سيستم رزرو هتل خبره فازي انتخاب هتـل، براي گردشگران خواستار اقامت در هتلها استفاده كرد.

واقعا هر توضیحی پنل پیامک درباره پیامک تجاری، بدون اشاره  پنل پیامک به خطوط VAS ناتمام است. خطوط VAS به یک کسب و کار اجازه میدهند که بابت ارسال پیامک از مخاطب هزینه دریافت کند. هزینهای که از شارژ او کم میشود یا به قبض او، اضافه. ایده پشت این خطوط ساده است: خدمات پنل پیامک مفید به مخاطب ارائه دهید و بابت آن پولی دریافت کنید. برای مثال یک سرویس خبری را در نظر بگیرید که اخبار فوری را از پنل پیامک طریق پیامک برای شما ارسال کند و در ازای آن، یک مبلغ کوچک دریافت کند. یا یک سرویس 9 ماهه که  توصیههای ماههای  پنل اس ام اس مختلف بارداری را به زنان حامله ارسال کند )خبر خوب: در حال حاضر چنین سرویسی در ایران وجود دارد.( این خدمات مفید هستند پنل پیامک و حتما شما هم میتوانید از آنها به خوبی استفاده کنید. پس به هزینه خود میارزند. درست نیست؟

بازدید:
تاريخ : 1396/10/09

کسب و کارها نیاز دارند راهی پنل پیامک ساده و سریع برای ارتباط با مخاطبان خود داشته باشند و شکی نیست که بهترین ابزار آنها برای  رسیدن به این هدف، پیامک  است پنل پیامک. بنابراین با زیاد شدن شمارههای لیست سیاه، بسیاری از آنها از پیامک قطع امید نکردند و به سراغ خطوط خدماتی رفتند پنل پیامک. فلسفه خطوط خدماتی ساده است: شما  پنل پیامک فقط جهت ارائه خدمات خود باید به مشتریان پیامک ارسال کنید. یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم: شما فقط با کسب اجازه از مشتری است که میتوانید برای او پیامک ارسال کنید. ه پیامکی فکر کنید که پنل پیامک امروز از طرف بانک دریافت کردهاید یا پیامی که از طریق یک آژانس هواپیمایی برای شما ارسال شده تا اطلاعات پرواز در اختیار شما قرار بگیرد. این پیامکها از طریق خطوط خدماتی ارسال میشوند و شکی نیست که به ساده کردن زندگی شما کمک میکنند پنل پیامک. موافق نیستید؟ اگر بخواهیم ساده بگوییم، خطوط خدماتی را باید به چشم یک فرصت دوباره برای بازاریابی پیامکی دید. پنل پیامک فرصتی که هر کسب و کار میتواند از آن برای رشد تجارت خود استفاده کند. البته، به شرط آنکه با روشهای درست استفاده پنل اس ام اس از آن آشنا باشد.

بازدید:
تاريخ : 1396/10/09

در طول چند سال گذشته، تقریبا نیمی از پنل پیامک شمارههای  پنل پیامک موبایل به لیست سیاه پیوستند. و وقتی کسب و کارها متوجه این موضوع دند، از تعداد ا رسالهای خود کاستند. در نتیجه، پنل پیامک استفاده از  این خطوط تبلیغاتی، در حال حاضر به شدت کاهش یافته است و پیامکهای تبلیغاتی بسیار کمتری به مخاطبان ارسال پنل پیامک میشود. نتیجه چه بوده است؟ خب، مردم دیگر به شدت گذشته، پیامک تبلیغاتی دریافت نمیکنند. بنابراین میبینیم که کم کم طب پنل پیامک موضوع میخوابد و مردمدوباره به استفاده مداوم از پیامک روی میآو رند. شاید مدتی پیش پنل اس ام اس، بسیاری بلافاصله پیامکهای تبلیغاتی پنل پیامک مزاحم را میبستند، اما اکنون شروع به خواندن آنها کردهاند. حتی اگر شده به صورت گذرا.


  1  2  3   ...     6